NCC NAVY WING

NCC SONG


Hum sab bharathi
Appunee manjil ekku hai
Ahaha Ekku hai
Ohoho Ekku hjai
Kashmeer hi dharuthi Rani Hai
Saruthaj himala hai
Sathiyone hamune Esuko
Appunee koonse pala hai
Desh ke Raksha ke khathir

Hum shamsheeru uttaengae

Bikkure Bikkure thare hai hum
Lakin jilu milu ekku hai Ahaha Ekku hai
Ohoho Ekku hai
Sabu sangu duvare bee hai yahan
Our masjid bee hai yahan
Ginja kahai Gakiyalu Kahee
Mullah ke kahe hai azan
Ekku appuna Ram hai

Ekka Allah thala hai

Rangu bee range dheepaku hai hum
Lekin mehaphil Ekku hai
Ahaha Ekku hai
Ohoho Ekku hai
Abbu saree duniya me khoyee
Ham jangu na hone dhengae
Abu hamu manavkoe
Aysee mouthukee neendhu na sone dengate
Amanu hai appunee poonjee hai

Amanu hai appuna nathra hai

Unche Neeche lehra hai hum
Lekin sahil eku hai
Ahaha Ekku hai
Ohoho Ekku hai